WORD ÇALIŞMA SORULARI  

1.        Aşağıdakilerden hangisi yeni bir word belgesi  açar?
A-Dosya/Aç                          
B-Dosya/Yeni        C-Dosya/Kaydet     D-Dosya/Kapat
 

2.        Yazılmış bir belgeyi başka bir isimde kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
A-Dosya/Aç                           B-Dosya/Yeni    C-Dosya/Kaydet         
D-Dosya/Farklı kaydet 

3.        Dosya  menüsünde yer alan Kaydet ve Farklı Kaydet komutları arasındaki fark aşağıdakilerden               hangisidir?
A-Kaydet komutu aynı isimde, Farklı Kaydet komutu başka bir isimde kayıt yapar
B-Farklı Kaydet aynı isimde, Kaydet farklı isimde kayıt  yapar
C-Her ikisi de aynı işlemi yapar
D-Kaydet dosyayı kapatır, Farklı Kaydet dosyayı  çağırır

4.        Belgeyi farklı bir konuma kayıt etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır??
A-Dosya/Kaydet    
B-Dosya/Farklı Kaydet     C-Dosya/Aç               D-Dosya/Çıkış

5.        Sayfaya bir nesne eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır??
A-Ekle/Nesne       B-Dosya/Nesne      C-Biçim/Nesne        D-Düzen/Nesne 

6.        Yapılan en son işlemi geri almak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-Dosya/Geri Al     B-Biçim/Geri Al       C-Ekle/Geri Al        
D-Düzen/Geri Al 

7.        En son yapılan işlemin yinelenmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Düzen/Geri Al    
B-Düzen/Yinele    C-Düzen/Bul           D-Düzen/Yapıştır  

8.        Düzen menüsündeki Kopyala komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Seçili alanı siler                                 
B-Seçili alanı hafızaya kopyalar
C-Seçili alanı gizler                                D-Seçili alanı yapıştırır 

9.        Yeni bir boş belge oluşturmak için klavyeden hangi kısa yol tuşu kullanılır?
A-CTRL+O                             B-CTRL+Y                             
C-CTRL+N             D-CTRL+P 

10.     Kayıtlı olan bir dosyayı çağırmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-CTRL+B              B-CTRL+S                              C-CTRL+N                             
D-CTRL+O

11.     Belge içinde yer alan bir ifadeyi aratmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-Dosya/Bul                          B-Düzen/Değiştir   
C-Düzen/Bul         D-Düzen/Git  

12.     Çalışma sayfasına SAYFA NUMARASI eklemek için hangi menüden hangi komut kullanılır?
A-Düzen/Sayfa Numaraları                   B-Ekle/Simge
C-Ekle/Sayfa Numaraları                    D-Dosya/Sayfa Numaraları

13.     Yapılan son işlemi geri almak için hangi kısayol tuşu kullanılır?
A-CTRL+Y                            
B-CTRL+Z                             C-CTRL+B                              D-CTRL+N

14.     Araç çubuklarının görüntülenip veya gizlenmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-Düzen/Araç Çubukları                                       B-Araçlar/Araç Çubukları
C-Biçim/Araç Çubukları                                        
D-Görünüm/Araç Çubukları 

15.     Ekle menüsündeki tarih-saat seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Metindeki tarih ve saati değiştirir                      
B-Metne geçerli tarih saat ekler
C-Metin içindeki tüm tarih ve saati bulur                D-Metin içindeki tüm tarih ve saatleri siler

16.     İstenilen sayfaya gidebilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-Araçlar/Git                         B-Dosya/Git           
C-Düzen/Git          D-Biçim/Git

17.     Yazılan metnin çıktısını almak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-Dosya/Yazdır                                   B-Dosya/Baskı Ön izleme
C-Düzen/Baskı Ön izleme                      D-Düzen/Yazdır 

18.     Yazılan metnin yazıcıya aktarılmadan önce en son halinin incelenmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Dosya/Yazdır                                   
B-Dosya/Baskı Ön izleme
C-Düzen/Baskı Ön izleme                      D-Düzen/Yazdır 

19.     İmleci tab tuşu ile belli aralıklarla atlatabilmek için gerekli tanımlamanın yapıldığı komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Ekle/Kesme         B-Ekle/Sekme          C-Biçim/Sütunlar     
D-Biçim/sekmeler
 

20.     Seçili alanın silinmeden hafızaya kopyalanmasını sağlayan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A-CTRL+S                              B-CTRL+X                             
C-CTRL+C             D-ALT+C
 

21.     Çalışılan bir dosyaya başka bir dosya ilavesi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?
A-Dosya/Dosya Bul               B-Biçim/Dosya       
C-Ekle/Dosya        D-Ekle/Dosya Bul  

22.     WORD belgelerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A-XLS                   
B-DOC                    C-PIC                       D-BMP

23.     Yazı tipleri ile ilgili ayarların yapıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A-Biçim                 B-Düzen                 C-Ekle                     D-Görünüm 

24.     Açık bir WORD dosyasını kapatmak için hangi komut kullanılır?
A-Düzen/Kapat      B-Dosya/Çıkış        
C-Dosya/Kapat     D-Düzen/Sil

25.     Çalışma sayfasına bir resim eklemek için hangi komut kullanılır?
A-Ekle/Resim       B-Görünüm/Resim  C-Biçim/Resim         D-Düzen/Resim  

26.     Yazım denetimini gerçekleştiren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A-Biçim                  
B-Araçlar                              C-Düzen                 D-Dosya

27.     Word programından çıkmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-Klavyeden ALT+F4 tuşuna basılır                    
B-Dosya menüsünden Çıkış komutu seçilir
C-Pencerenin sağ üst köşesindeki “X” simgesine tıklanır
D-Hepsi

28.     Düzen menüsündeki Kopyala komutunun görevi nedir?
A-Seçili alanı silerek hafızaya kopyalar              B-Seçili alanı yazıcıya gönderir
C-Hafızadaki bilgiyi istenilen alana kopyalar     
D-Seçili alanı silmeden hafızaya kopyalar

29.     Dosya menüsünde hangi işlemler yapılabilir?
A-Dosya kapatma  B-Dosya açma        C-Dosya yazdırma 
D-Hepsi

30.     Ekrandaki metne geçerli tarih-saat eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-Düzen/Tarih-saat              
B-Ekle/Tarih-saat                C-Biçim/Tarih-saat    D-Dosya/Tarih-saat

31.      Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir??
A-Dosyayı kayıt eder                                           
B-Yeni bir belge açar
C-Kayıtlı dosyayı belleğe yükler                            D-Seçili alanı kopyalar
 

32.      Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Dosyayı kayıt eder                                         B-Yeni bir çalışma sayfası açar
C-Kayıtlı dosyayı belleğe yükler                            D-Seçili alanı kopyalar

33.      Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir??
A-Seçili alanın bir kopyasını hafızaya alır            B-Hafızadaki bilgiyi istenilen alana yapıştırır
C-Seçili alanı silerek bir kopyasını hafızaya alır   D-Yeni bir çalışma sayfası açar

34.      Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Yapılan en son işlemi tekrar eder                     
B-Yapılan son işlemi geri alır
C-Seçili alanı siler                                  D-Seçili alanı kopyalar 

35.      Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Sayfa boyutunu değiştirir                  B-Bir sayfadaki satır sayısını değiştirir
C-Karakter boyutunu değiştirir                      D-Koyu yazım stili 

36.      Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Sayfa boyutunu değiştirir                  B-Bir sayfadaki satır sayısını değiştirir
C-Karakter boyutunu değiştirir                             
D-Koyu yazım stili

37.      şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Sayfa boyutunu değiştirir                  B-Bir sayfadaki satır sayısını değiştirir
C-Dosyayı yazıcıya gönderir                            D-Sayfa yapısını ekranda gösterir 

38.     Düzen bölümündeki Temizle komutunun görevi nedir?
A-Seçili alanı silmeden hafızaya alır                     
B-Seçili alanı siler
C-Seçili alanı silerek bir kopyasını hafızaya alır     D-Hafızadaki bilgiyi çağırır

39.       şekildeki simgenin görevi nedir?
A-Numaralandırma yapar                                     
B-Madde imi koyar
C-Madde iminin tipini değiştirir                               D-Paragraf girintisi ayarlar

40.     Sayfaya TABLO eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır??
A-Ekle/Tablo                           B-Biçim/Tablo      C-Araçlar/Tablo Ekle     
D-Tablo/Tablo Ekle

41.     Düzen/Bul seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir??
A-Belgede yer alan bir ifadeyi arar     B-Belgede bir ifade arar ve değiştirir
C-Word’de dosya arar                                 D-İstenilen dosyaya geçişi sağlar 

42.     Dosya menüsünde genel olarak yapılan işlemler nelerdir?
A-Dosya ile ilgili işlemler                 B-Biçimle ilgili işlemler
C-Görünümle ilgili işlemler                      D-Tablolama ile ilgili işlemler 

43.     Sayfalara otomatik numara eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-Dosya/Sayfa numaraları                    B-Görünüm Sayfa numaraları
C-Ekle/Sayfa numaraları                                   D-Biçim/Sayfa numaraları

44.     Klavyeden yazılamayan karakterleri eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-Biçim/Simge        B-Ekle/Nesne          C-Düzen/Simge      
D-Ekle/Simge

45.     Hazırlanan bir dosyayı kayıt ederken aşağıdakilerden hangisi kullanılır??
A-Dosya/Kopyala  
B-Dosya/Kaydet   C-Düzen/Kopyala   D-Düzen/Yapıştır  

46.     Sayfa kenarlarındaki boşlukları ayarlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-Dosya/Yazdır    B-Dosya/Baskı ön izleme   
C-Dosya/Sayfa Yapısı     D-Düzen/Değiştir 

47.     Düzen menüsündeki Değiştir seçeneğinin görevi nedir?
A-İstenilen ifadeyi arar bulur ve sadece boyutunu değiştirir
B-İstenilen ifadeyi sadece bulur
C-İstenilen ifadeyi arar ve yenisiyle değiştirir
D-Hepsi

48.     Klavyeden seçme işlemi(bloklama) hangi tuş ikilisiyle yapılır??
A-ALT+Yön Tuşları               
B-SHIFT+Yön Tuşları           C-SHIFT+CTRL  D-CTRL+Yön Tuşları 

49.     WORD’den çıkmayı sağlayan seçenek aşağı-dakilerden hangisidir?
A-Kapat                  B-Yeni                    C-Aç                      
D-Çıkış

50.     Ekrandaki cetvelin görüntülenmesini veya gizlenmesini sağlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A-Görünüm/Araç çubukları                   B-Araçlar/Cetvel
C-Görünüm/Cetvel                                            D-Ekle/Cetvel 

51.     Birden fazla belge açıksa belgeler arası geçişi sağlayan menü aşağıdakilerden hangisidir?
A-Dosya                
B-Pencere                            C-Araçlar                               D-Düzen 

52.     Hafızadaki bilgiyi istenilen yere kopyalamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
A-Düzen/Kopyala   B-Düzen/Kes         
C-Düzen/Yapıştır                 D-Dosya/Yapıştır
 

53.     CTRL+S Tuş ikilisinin görevi nedir?
A-Yeni bir belge açar                                                B-Açık olan bir dosyayı kapatır
C-Kayıtlı bulunan dosyayı belleğe yükler              
D-Ekrandaki dosyayı kayıt eder

54.     CTRL+O Tuş ikilisinin görevi nedir?
A-Yeni bir belge açar                                                B-Açık olan bir dosyayı kapatır
C-Kayıtlı bulunan dosyayı belleğe yükler     D-Ekrandaki dosyayı kayıt eder 

55.     CTRL+N Tuş ikilisinin görevi nedir?
A-Yeni bir belge açar                                        B-Açık olan bir dosyayı kapatır
C-Kayıtlı bulunan dosyayı belleğe yükler               D-Ekrandaki dosyayı kayıt eder 

56.     CTRL+P Tuş ikilisinin görevi nedir?
A-Yeni bir çalışma dosyası açar                          
B-Belgeyi yazıcıya gönderir
C-Kayıtlı bulunan dosyayı belleğe yükler               D-Ekrandaki dosyayı kayıt eder 

57.     CTRL+Z Tuş ikilisinin görevi nedir?
A-Yapılan son işlemi geri alır                          B-Yapılan son işlemi tekrar eder
C-Seçili alanı siler                                  D-Seçili alanı kopyalar
 

58.     CTRL+C Tuş ikilisinin görevi nedir?
A-Yapılan son işlemi geri alır            B-Yapılan son işlemi tekrar eder
C-Seçili alanı siler                             
D-Seçili alanın bir kopyasını belleğe alır 

59.     CTRL+V Tuş ikilisinin görevi nedir?
A-Yeni bir çalışma sayfası açar                           B-Yapılan son işlemi tekrar eder
C-Hafızadaki bilgiyi istenilen alana kopyalar                D-Seçili alanı kopyasını hafızaya alır 

60.     CTRL+Y Tuş ikilisinin görevi nedir?
A-Yapılan son işlemi geri alır                
B-Yapılan son işlemi tekrar eder
C-Hafızadaki bilgiyi istenilen alana kopyalar          D-Seçili alanın bir kopyasını hafızaya alır 

61.     CTRL+F Tuş ikilisinin görevi nedir?
A-Ekrandaki dosyadan istenilen ifadenin değiştirilmesini sağlar
B-Seçili alanın silinmesini sağlar
C-Ekrandaki dosyadan belirtilen ifadeyi arar
D-Ekrandaki dosyayı kayıt eder 

62.     CTRL+X Tuş ikilisinin görevi nedir?
A-Seçili alanı silerek hafızaya kopyalar         B- Hafızadaki bilgiyi istenilen alana kopyalar
C-Yazının karakter boyutunu değiştirir  D-Dosyayı yazıcıya gönderir

63.     Seçilen bir metnin silinebilmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Düzen/Temizle                B-Düzen/Tümünü Seç            C-Düzen/Geri Al     D-Düzen/Yapıştır
 

64.     Metnin içindeki bir ifadeyi yenisiyle değiştirebilmek için kullanılan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A-CTRL+A                             B-CTRL+Z                             
C-CTRL+H                             D-CTRL+E
 

65.     Sayfanın üst boşluğuna ve alt boşluğuna bilgiler   yazılabilmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Dosya/Sayfa Yapısı                                          B-Dosya/Baskı Ön izleme
C-Görünüm/Dipnotlar                                            
D-Görünüm/Üst Bilgi ve Alt Bilgi

66.     Ekrandan araç çubuklarını, durum çubuğunu vb. kaldırarak daha geniş olarak görünmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Düzen/Tümünü seç                                           B-Görünüm/Tam ekran          
C-Görünüm/Araç çubukları                             D-Görünüm/Üst bilgi alt bilgi  

67.     Ekrandaki belgenin yüzdesel olarak genişliğini ayarlamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Görünüm/Yakınlaştır                                    B-Görünüm/Tam ekran
C-Düzen/Tümünü seç                                           D-Dosya/Sayfa yapısı

68.     Belgedeki belli bir yere sütun sonu, sayfa sonu ya da bölüm sonu ekleyebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Ekle/Sayfa numaraları        B-Ekle/Alan            
C-Ekle/Kesme      D-Ekle/Simge 

69.     İmlecin bulunduğu yere açıklamalar yazılabilmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Ekle/Dipnotlar      B-Görünüm/Dipnotlar              C-Biçim/Açıklama      
D-Ekle/Açıklama  

70.     Bir sayfanın sonuna dipnot yada bir belgenin sonuna son not ekleyebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir.?
A-Ekle/Sayfa Numaraları                                       B- /Dipnotlar
C-Ekle/Dipnot                                      D-Biçim/Paragraf  

71.     Seçili bir metnin küçük harften büyük harfe yada büyük harften küçük harfe gibi dönüştürme işlemini otomatik olarak gerçekleştiren komut aşağıdakilerden hangisidir.?
A-Biçim/Büyük/Küçük Harf Değiştir.               B-Biçim/Metin Yönü
C-Biçim/Yazı Tipi                                    D-Biçim/Paragraf

72.     Kes komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.?
A-Seçili alanı silerek hafızaya alır.                  B-Seçili alanı silmeden hafızaya alır.
C-Hafızaya alınmış bilgiyi akrana yapıştırır.           D- Seçili alanın biçimini değiştirir.

73.     Seçili alandaki bilgiler klavyedeki hangi tuş ile silinebilir.?
A-Delete                               B-Insert                   C-F1                        D-Ctrl
 

74.     Sayfayı sütunlara ayırdıktan sonra sütunun sonuna gelindiğinde bitişik sütuna hangi komut ile geçilir.?
A-Ekle/Kesme/sayfa Sonu                    B-Ekle/Kesme/Bölüm Sonu
C-Ekle/Kesme/Sütun Sonu                              D-Ekle/Dipnot

75.     Ekle/Sayfa Numaraları komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A-Sayfanın alt kısmına sayfa numarası ekler       
B-Sayfanın üst kısmına sayfa numarası ekler
C-Eklenilen sayfa numarası istenilen yönde hizalanabilir
D-Hepsi

76.     Ekle/Dipnotlar komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A-Sayfa sonuna dipnot ekler                               
B-Belge sonuna son not ekler
C-Eklenen dipnot ve son notun numara düzenini ayarlar
D-Hepsi 

77.     İmlecin bulunduğu yeri unutmamak için oraya bir isim verebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Ekle/Yer imi     B-Ekle/Dosya          C-Dosya/Kapat       D-Ekle/Nesne  

78.     Belge içerisinde yer alan yazıların biçimini ayarlayabilmeyi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?
A-Ekle/Kesme        
B-Biçim/Yazı Tipi C-Biçim/Paragraf    D-Biçim/Sütunlar  

79.     Satır aralığı hangi komut ile ayarlanabilir?
A-Biçim/Paragraf                B-Biçim/Yazı tipi      C-Biçim/Satır           D-Biçim/Sayfa  

80.     Belge içerindeki yazıların kenarlığını, zemin rengini ve gölge rengini ayarlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?
A-Biçim/Yazı tipi                                    B-Biçim/Paragraf   
C-Biçim/Kenarlıklar ve Gölgelendirme                         D-Biçim/Sekmeler 

81.     Belge içerisindeki sayfayı dikine bölümlere (Sütunlara) ayıra bilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Biçim/Sütunlar                B-Biçim/Paragraf    C-Ekle/Kesme         D-Biçim/Sekmeler 

82.     Belge içindeki seçilen paragrafın başını(ilk karakterini) birden fazla satıra büyütmeyi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?
A-Biçim/Başlangıç büyüt                   B-Biçim/Büyük/Küçük harf değiştir
C-Araçlar/Otomatik Düzelt                     D-Biçim/Paragraf

83.     Bir tabloda yada metim kutusunda yazının yönünü ayarlayabilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Biçim/Yazı tipi     B-Biçim/Paragraf   
C-Biçim/Metin Yönü           D-Biçim/Biçem

84.     Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Araçlar/Dil               
B-Araçlar/Sözcük Sayımı     C-Biçim/sütunlar     D-Biçim/Biçem  

85.     Belge içerindeki yazılan bir kısaltmayı kendiliğinde düzeltebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Araçlar/Otomatik Özet                                      
B-Araçlar/Otomatik düzelt
C-Biçim/Sütunlar                                    D-Biçim/Yazı tipi
 

86.     Belgeyi birkaç özelliğine göre koruyabilmemizi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?
 A-Biçim/Koru                                        B-Araçlar/Yazım Denetimi
C-Araçlar/Belgeyi Koru                                     D-Araçlar/Makro  

87.     Word içerisinde adresleri kayıt edebilmeyi ve daha sonra bu adresleri belge içerisinde kullanabilmemizi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?
A-Araçlar/Belge birleştir                                       B-Araçlar/Belgeyi koru
C-Araçlar/Zarflar ve Etiketler                               
D-Araçlar/Adres Mektup Birleştir

88.     Belge içerisinde yer alan bir tablodaki birkaç hücreyi tek hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Tablo/Sütun ekle   B-Tablo/Satır Ekle   
C-Tablo/Hücreleri Birleştir  D-Tablo/Hücreleri Böl

89.     Belge içerisinde yer alan bir tablodaki bir hücreyi birkaç hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Tablo/Sütun ekle   B-Tablo/Satır Ekle  C-Tablo/Hücreleri Birleştir 
D-Tablo/Hücreleri Böl

90.     Belge içerisinde yer alan bir tabloyu kendiliğinden biçimlendirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Tablo/Sütun Seç                                                B-Tablo/Satır Seç  
C-Tablo/Otomatik Tablo Biçimi                       D-Tablo/Hücre Yüksekliği ve Genişliği

91.     Belge içerisinde yer alan bir tablodaki hücrelerin genişliğini ve yüksekliğini ayarlamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Tablo/Sütun Seç                                                B-Tablo/Satır Seç  
C-Tablo/Tablo Ekle                                
D-Tablo/Hücre Yüksekliği ve Genişliği
 

92.     Eğer tablo birden fazla sayfaya taşarsa ilk sayfadaki başlığı diğer sayfalara otomatik olarak veren komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Tablo/Tablo Ekle                 B-Düzen/Kopyala  
C-Tablo/Başlıklar                D-Tablo/Sırala

93.     Tabloyu imlecin bulunduğu yerden itibaren iki parçaya ayıran komut aşağıdakilerden hangisidir?
 A-Tablo/Böl         B-Biçim/Böl                             C-Düzen/Böl           D-Görünüm/Böl

94.     Görünüm/Araç Çubukları seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A-Araç çubuğu ekrandan kaldırabilir                    B-Araç çubuğuna ekleme yapılabilir
C-İstenilen araç çubuğu görüntülenebilir              
D-Hepsi

95.       Yandaki simgenin görevi nedir?
A-Hafızadaki ifadeyi imlecin bulunduğu yere aktarır
B-Bloklu alanı kesip hafızaya alır
C-Yazıların tamamını doğrudan yazıcıya aktarır
D-Yazıların baskı ön izlemesini çalıştırır

96.     Dosya menüsündeki sayfa yapısı komut içerisinde yer alan sol-sağ kenar boşlukları ile hangi işlem yapılır.
A-Üstten bırakılacak boş satır sayısı                    
B-Sayfanın sol ve sağ boşlukları
C-Alttan bırakılacak boş satır sayısı                      D-Satırlar arası boşluk

97.     Esc tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Komutu tekrar ettirir           B-Komutu onaylar  
C-Komutu iptal eder          D-Çıkış yapar

98.     Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir.
A-Belgenin başına gider                                  B-Belgenin sonuna gider
C-Paragraf başına gider                                        D-Paragraf sonuna gider

99.     Biçim/Yazı Tipi komutunun görevi nedir?
A-Bilgilerin yerleşiminin belirler                             
B-Bilgilerin biçimini belirler
C-Bilgileri sola dayalı olarak yazar                        D-Bilgileri sağa dayalı olarak yazar 

100.  Bazı komutlarda karşımıza gelen “Uygula: Tüm Belgeye” ifadesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A-İşlemin belgenin tamamına yapılacağını belirtir
B-İşlemin imlecin bulunduğu yerden itibaren yapılacağını belirtir
C-İşlemin sadece geçerli sayfaya yapılacağını belirtir
D-İşlemin sadece tek numaralı sayfalara yapılacağını belirtir

101.  Otomatik Metin Komutu aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir?
A-Resmi imlecin bulunduğu yere yapıştırır            B-Sayfa Düzenini ayarlar
C-Hazır metni, imlecin olduğu yere yerleştirir           D-Yazıların biçimini değiştirir

102.  Aşağıdakilerden hangisi Sayfa Yapısı  komutu ile yapılır?
A-Soldan bırakılacak boşluk                  B-Sağdan bırakılacak boşluk
C-Üstten bırakılacak boşluk                  
D-Hepsi

103.  Hafızaya daha önceden alınmış bir bilgi var ise belgenin herhangi bir yerinde Ctrl+V tuşuna basıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A-Hafızada bulunan kopya imlecin bulunduğu yere yerleşir
B-Hafızdaki kopya bir süre sonra silineceği için herhangi bir işlem olmaz
C-Bilgisayar hata mesajı verir
D-Belge silinir

104.  Bir alan seçiliyken Enter tuşuna basılırsa ne olur?
A-Seçili alan hafızaya kopyalanır                         
B-Seçili alan silinir
C-Seçili alan hafızaya taşınır                 D-Seçili alan kalın duruma gelir

105.    Yandaki simgenin işlevi nedir?
A-Yazım hatalarını kontrol eder                     B- İmla hatalarını kontrol eder
C- Anlam hatalarını kontrol eder                            D-Otomatik olarak biçimlendirme yapar

106.    Yandaki simgenin işlevi nedir?
A-Bilgiyi ortalamayı sağlar                    
B-Bilgiyi sağa hizalar
C-Bilgiyi sola hizalar                                              D-Bilgiyi iki yana yaslar

107.    Yandaki simgenin görevi nedir?
A-Bilgiyi ortalamayı sağlar                     B-Bilgiyi sağa hizalar
C-Bilgiyi sola hizalar                                          D-Bilgiyi iki yana yaslar

108.    Yandaki simgenin görevi nedir?
A-Bilgiyi ortalamayı sağlar                               B-Bilgiyi sağa hizalar
C-Bilgiyi sola hizalar                                              D-Bilgiyi iki yana yaslar

109.  Word’de Şablon dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A-DOT                    B-DOC                    C-DOS                                    D-Dos 

110.  Dosya/Baskı Önizleme komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir.?
A-Dosyayı yazdırır
B-Ön izleme yapar              C-Grafik çizer         D-Dosyayı siler

111.  Ctrl +End tuş bileşiminin görevi aşağıdakilerden hangisidir.?
A-Belgenin başına gidebilmeyi sağlar                  
B-Belgenin sonuna gidebilmeyi sağlar
C-Satır sonuna gidebilmeyi sağlar                         D-Satır başına gidebilmeyi sağlar

112.  Page Up tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Sayfaları sıraya koyarak ekrana getirir             B-Sayfa sayfa aşağı gidebilmeyi sağlar
C-Sayfa sayfa yukarı gidebilmeyi sağlar       D-Dosya sonuna gidebilmeyi sağlar

113.  Page Down tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Sayfaları sıraya koyarak ekrana getirir            
B-Sayfa sayfa aşağı gidebilmeyi sağlar
C-Sayfa sayfa yukarı gidebilmeyi sağlar              D-Dosya sonuna gidebilmeyi sağlar

114.    Yukarıdaki sekme durağı sembolünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Sola dayalı yazar             B-Sağa dayalı yazar              C-Ortalı yazar     D-Metnin altını çizer

115.    Yandaki sekme durağı sembolünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Sola dayalı yazar    B-Sağa dayalı yazar       
C-Ortalı yazar         D-Metnin altını çizer

116.    Yandaki sekme durağı sembolünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Sola dayalı yazar    
B-Sağa dayalı yazar        C-Ortalı yazar       D-Metnin altını çizer

117.  Çerçeve içerisinde yazı yazmak istediğimizde hangi komut kullanılır?
A-Metin kutusu   B-Wordart                              C-Yazı Tipi       D-Kenarlıklar ve Gölgeleme

118.    Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Seçilen metni kalın  yapar                  B-Seçilen metnin altını çizdirir
C-Seçilen metni italik yapar                            D-Seçilen metni ortalı yazar

119.   Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Seçilen metni kalın yapar                  
B-Seçilen metnin altını çizdirir
C-Seçilen metni italik yapar                    D-Seçilen metni ortalı yazar

120.    Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Seçilen metni kalın yapar                   B-Seçilen metnin altını çizdirir
C-Seçili metnin yazı tipini değiştirmeyi sağlar           D-Seçili metnin boyutunu değiştirir

121.    Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Yeni                   
B-Aç                       C-Kaydet                                D-Yazdır

122.    Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Çizim araç çubuğunu gösterir          
  B-Kontrol karakterlerini gösterir/gizler 
C-Baskı ön izlemeye geçmeyi sağlar       D-Yazı rengini değiştirir

123.  Kesme, Tarih-Saat ve Dipnotlar hangi menü içerisinde yer alır?
A-Dosya                                B-Düzen                
C-Ekle                    D-Araçlar

124.  Yapılan tabloda satır eksik gelirse hangi komut yardımıyla yeni satır eklenebilir?
A-Ekle                     B-Tablo Ekle           
C-Satır Ekle          D-Sütun Ekle

125.  Zarflar ve Etiketler hazırlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Zarflar ve Etiketler             B-Dosya Birleştir C-Değiştir  
D-Adres-Mektup Birleştir